Derisive

121 tekstów – auto­rem jest De­risi­ve.

Wszys­tko, co do­tyczy ciebie, wpra­wia mój or­ga­nizm w drżenie. 

myśl • 13 września 2014, 17:32

Mam wrażenie, że spot­kałam siebie i siebie zniszczyłam. To ok­ropne, że czuję ta­ki żal, wyłącznie do siebie, i taką pus­tkę na ludzi. Smut­no jest nie płakać i żyć bez życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2014, 02:00

Nieśmier­telność sy­tuac­ji, słów, re­lac­ji czy is­tnień jest spo­wodo­wana ich niewiedzą o śmier­ci.

"Bos­ka, prze­rażająca i niepojęta jest wie­dza, że się jest śmiertelnym." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2014, 23:51

Ludzie bar­dzo często po­pełniają sa­mobójstwa in­nych osób, tyl­ko to nie oburza tak, jak fak­tyczne po­pełnienie sa­mobójstwa, lub chęć śmierci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 stycznia 2014, 02:25

Za­bij się. Zam­knij się. Za­bij mnie. Urzeczy­wis­tnij sny. Po­pat­rz. Nie kończ. Spójrz. Będzie naj­le­piej. Znik­nij. Bądź blis­ko. Nie od­chodź. Miej mnie. Trzy­maj. Pil­nuj. Opiekuj się. Nie krzycz. Kochaj.

Niena­widzę i kocham. I nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2014, 00:41

Te­raz jest inaczej. Chłopak sta­nie w drzwiach z kwiat­kiem, za­bie­rze dziew­czynę na pi­wo, ob­ma­ca jej tyłek i ona jest je­go. A gdzie ja­kiś sza­cunek, sta­ranie się. Gdzie mo­ral­ność i wstyd. Gdzie skrom­ność i uroczy uśmiech. Gdzie skry­tość, oba­wa, os­trożność, zaufa­nie. Gdzie miłość, uczu­cia. Dlacze­go wszędzie tyl­ko ta cielesność... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 listopada 2013, 19:35

Kocham cię do końca świata i z powrotem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 18:48

Zna­ki cza­su. Znak krwi. Znak Boga. 

myśl • 28 października 2013, 14:28

Za­pamiętaj twarz, za­pom­nij o uczuciach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2013, 12:39

Mi­jały mi­nuty a jej nie było. Godzi­ny, dni...

Minęły la­ta i się po­jawiła. Jak zaw­sze nie w porę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 października 2013, 16:24

Derisive

Because I am tone deaf.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Derisive

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 września 2014, 17:48Derisive sko­men­to­wał tek­st Wszystko, co do­tyczy ciebie, [...]

13 września 2014, 17:40Derisive sko­men­to­wał tek­st Wszystko, co do­tyczy ciebie, [...]

13 września 2014, 17:32Derisive do­dał no­wy tek­st Wszystko, co do­tyczy ciebie, [...]

21 lipca 2014, 02:00Derisive do­dał no­wy tek­st Mam wrażenie, że spot­kałam [...]

15 lipca 2014, 23:51Derisive do­dał no­wy tek­st Nieśmiertelność sy­tuac­ji, słów, re­lac­ji [...]